Visie en ambitie voor Zorgnetwerk Zenderen wordt gewijzigd!

Visie en ambitie voor Zorgnetwerk Zenderen wordt gewijzigd!

Bijna drie jaar geleden werd het Zorgnetwerk Zenderen ‘geboren’, toen een groot aantal vertegenwoordigers van Twentse zorgorganisaties afspraken voortaan samen te werken aan een toekomstbestendige zorg voor de Twentse burger. De afgelopen jaren zijn vele personen en organisaties op de één of andere wijze betrokken geweest bij het realiseren van het ‘Zorgnetwerk Zenderen’.

Visie en ambitie dienen te worden aangescherpt

De onderlinge verbinding op de geformuleerde visie en bijbehorende ambities (vertaald in de huidige samenwerkingsovereenkomst tussen 19 zorgpartners – ondertekend op 6 april 2016), moeten explicieter worden gemaakt. De verwachtingen van ‘wat’ een zorgnetwerk zou moeten doen en wat haalbaar en realistisch wordt geacht, lopen sterk uiteen.

Eind maart ontvingen 180 zorgprofessionals, bestuurders, financiers en andere stakeholders in de zorg een vragenlijst namens verschillende zorgprofessionals en bestuurders, die inmiddels de ‘coördinatiegroep’ zorgnetwerk Zenderen vormen. De uitkomsten van deze vragenlijst zijn gebruikt ter inspiratie en voorbereiding op een visie- en ambitiesessie voor het ‘zorgnetwerk Zenderen’. Deze visiesessie was in eerste instantie bedoeld om de bestuurlijke themagroepen meer strategische richting te geven zodat zij de juiste innovaties, veranderingen en projecten kunnen vormgeven. Of om dit juist weloverwogen na te laten. Deze visie- en ambitiesessie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Beschouwing

Waardecreatie op het niveau van een organisatienetwerk is een proces dat nooit eindigt. Dit is de moeilijkste en tegelijkertijd, de meest onbekende organisatievorm die bestaat. In de wereld van morgen is het echter dé organisatievorm om traditionele markten en lijnen te verbinden en laten veranderen. Het is taai, dat geeft eenieder inmiddels ruiterlijk toe. We moeten ons steeds kritisch blijven afvragen waarom we willen en moeten samenwerken. Dat moet voor iedereen duidelijk zijn.

Past het binnen uw eigen organisatieambities of organisatie visie? Kunt u de keuzes die u op het niveau van het netwerk maakt, goed uitleggen aan uw achterban? Wat neemt u mee en wat is er van een ander nodig om een probleem op te lossen? Een duidelijke koers met toekomstdoelen, dat is essentieel. Immers, veranderen en samenwerken vergt tijd, commitment, focus en visie. Dan is het maar beter te weten waaraan u wel of niet meewerkt.

Wat zijn de uitkomsten en conclusies volgens de coördinatiegroep zorgnetwerk Zenderen?

De coördinatiegroep heeft vijf functies en ambities voor het zorgnetwerk Zenderen geformuleerd:

1. Wij willen als Zorgnetwerk Zenderen; – elkaar kennen – weten te vinden op inhoud – op de hoogte zijn van elkaars belangen en ontwikkelingen – respecteren – rekening houden met elkaars belangen met als doel de zorg zinnig, doelmatig, kwalitatief goed, in samenhang te kunnen leveren;

2. Wij zijn een kleine, flexibele op oplossingsgerichte groep, die op de gewenste schaal en met de betrokken stakeholders, initiatieven ontplooien of oplossingen zoeken die tot patiëntenzorg met een hogere waarde leiden;

3. Wij willen als zorgnetwerk elkaar ontmoeten, informeren over nieuwe ontwikkelingen en elkaar daardoor inspireren met als resultaat dat op de gewenste schaal en met de betrokken stakeholders initiatieven ontstaan die tot patiëntenzorg met een hogere waarde leiden;

4. Wij willen als groter geheel toekomstgerichte scenario’s uitwerken en proberen deze in concrete doelen te formuleren. Hierin zoeken we naar de win/win situatie;

5. Wij willen als zorgnetwerk Zenderen zorgaanbieders en betrokken stakeholders in Twente inspireren en verbinden aan een open dialoog over een duurzame gezondheidszorg in Twente.

Aan welke randvoorwaarden moet een initiatief minimaal voldoen om tot een projectdefinitie te komen?

  • Zorgprofessionals zijn betrokken bij (het opzetten van) het project;
  • Zijn de belangen van betrokken stakeholders die hun proces hiervoor moeten aanpassen voldoende geborgd?
  • Voordat een potentieel project start; inventariseren wat er al ‘gaande’ is;
  • Haalbaarheid;
  • Wordt de patiënt en/of de zorgverlener en/of de maatschappij er beter van?
  • Commitment en vooraf kernachting resultaat vaststellen;
  • Draagvlak/-kracht bij deelnemers; zicht op continuïteit;
  • Betere zorg, kwaliteit, waarde voor patiënten;
  • Patiënt effect, waarde toevoegen, efficiency;
  • Is het concreet genoeg.

De geformuleerde ambities wijken af van de ambities die staan beschreven in de ondertekende samenwerkingsovereenkomst van 6 april 2016. Met de participanten van de coördinatiegroep is afgesproken dat we na de zomerperiode de uitkomsten bespreken met de partners van de vijf verschillende themagroepen.

Mede namens de coördinatiegroep van het zorgnetwerk Zenderen danken wij de mensen die moeite hebben gedaan de vragenlijst in te vullen. Er is een gezamenlijk inzicht ontstaan. Hierdoor zijn we in de toekomst beter instaat de verschillende verwachtingen en ambities op elkaar af te stemmen.

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×