Zenderen conferentie III

Zenderen conferentie III

Op 14 oktober 2015 was de derde netwerkbijeenkomst Zenderen. Het was een inspirerende middag waarbij men gezamenlijk stil stond bij de uitdagingen die samenwerken in de zorg met zich mee brengt. Hiertoe waren een aantal sprekers uitgenodigd die de bezoekers inspireerden. Met de presentaties over de voortgang van het zorgnetwerk, werd een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken in de verschillende projecten. Ook was er voldoende mogelijkheid om met elkaar te netwerken en bij te praten. Ongeveer 100 zorgprofessionals en bestuurders uit eerste- en tweedelijnsinstellingen namen deel aan de netwerkbijeenkomst. De vijf themagroepen presenteerden middels een poster hun gezamenlijke ambities, benoemde projecten en voortgang. Daarvan vindt u hieronder een samenvatting.

Tijdens Zenderen III is de initiatief- en verkenningsfase afgesloten. Het moment is rijp om over te gaan op een formelere vorm van samenwerking. In de projectfase is meer sturing en gezamenlijk eigenaarschap gewenst. Dit kan niet plaatsvinden zonder een afgestemde strategie en samenwerkingsafspraken. Dit wordt binnenkort gerealiseerd door een formele samenwerkingsovereenkomst. Het streven is dat deze overeenkomst eind januari 2016 ondertekend zal worden door alle betrokken partners van Zenderen.

Samenwerking 1e & 2e lijn

Substitutie van zorgtaken van de 2e naar de 1e lijn alleen is niet voldoende. Het gaat veel meer om de zorg voor patiënten op de juiste plaats te leveren, afstemming, coördinatie en organisatie van zorg met betere gezondheidsuitkomsten tot gevolg. Het project Flowchart Diagnostiek Dementie is inmiddels succesvol afgerond. Een aantal andere projecten zijn in de uitvoeringsfase beland, namelijk Eenmalige Consultatie Medisch Specialist en het project Regionaal Geriatrisch Expertiseteam. Overige projecten bevinden zich in de opstartfase, zoals Wondzorg, CVRM en Osteoporose. Er zijn prioriteiten gesteld met betrekking tot mogelijke toekomstige projecten, namelijk Houding & Bewegingsapparaat en Gezondheid & Preventie.

Voor meer informatie over de stand van zaken binnen de bestuurlijke themagroep Samenwerking 1e & 2e lijn kunt u hier verder lezen.

Ouderenzorg

Het duurde enige tijd voordat partners tot gezamenlijke ambities kwamen. Inmiddels zijn er grote stappen gemaakt. Een aantal projecten bevindt zich in de uitvoeringsfase, namelijk:

  • Regionaal Geriatrisch Expertiseteam: (initiatiefase projectplan en voorbereiden pilots);
  • Fowchart Diagnostiek Dementie: (scholing 17 en 23 november).

De projecten Regionaal Geriatrisch Expertiseteam, Transmurale Afstemming, & Coördinatie en Palliatieve Zorg zijn in ontwikkeling.

Voor meer informatie over de stand van zaken binnen de bestuurlijke themagroep Ouderenzorg kunt u hier verder lezen.

Spoedzorg

In samenwerking met Acute Zorg Euregio zijn betrokken partijen gezamenlijk tot de volgende visie voor de acute zorg in Twente gekomen: Continu proces in één samenhangend netwerk, intensieve regio- en grensoverschrijdende samenwerking, doelmatig gebruik personeel en middelen, optimale inzet technologie, duidelijkheid voor patiënten waar zij terecht kunnen, eenduidige triage, juiste hulpverlener op het juiste moment.”

Uit het bestuurlijk regionaal overleg acute zorg (ROAZ) en de achterbanraadpleging blijkt dat men verschillend aankijkt tegen de ambitie en kaders voor toekomstbestendige acute zorg. Waar de kaders voor de één een stap te ver gaan, is de ambitie voor de ander niet ambitieus genoeg. Vanuit bottom-up benadering zijn goede resultaten geboekt, verdere voortgang vraagt bestuurlijke ondersteuning.

Voor meer informatie over de stand van zaken binnen de bestuurlijke themagroep Spoedzorg kunt u hier verder lezen.

GGZ

Gerealiseerd:

  • Huisartsen kunnen beschikken over health tools (Minddistrict);
  • POH-GGZ dekking 95% bij de huisarts in Twente;
  • Consultatie;
  • Verwijsafspraken, rapportage-en terugverwijsafspraken met de ggz professionals en huisartsen.

Het is de vraag of we gezamenlijk een stap voorwaarts willen komen of dat dit via de gebruikelijke structuren verder kan worden gerealiseerd. We moeten ons blijven afvragen: “Waar hebben we elkaar voor nodig?” En “Wat kunnen we afzonderlijk niet bereiken wat we gezamenlijk wel kunnen bereiken?”.

Voor meer informatie over de stand van zaken binnen de bestuurlijke themagroep GGZ kunt u hier verder lezen.

Jeugdgezondheidszorg

We verwachten dat 2016 een spannend jaar wordt voor gemeenten en zorgaanbieders, maar vooral voor ouders en kinderen. Echter, we hebben tot op heden geen regionale (gezamenlijke) ambitie kunnen afstemmen. Ook zijn er (nog) geen kansrijke (regionale) projecten benoemd. Het is van belang dat er thema’s zijn die kunnen leiden tot een gezamenlijke ambitie. Veel van deze ambities zullen plaatselijk, per gemeente worden ingevuld, is de veronderstelling.

Voor meer informatie over de stand van zaken binnen de bestuurlijke themagroep Jeugdgezondheidszorg kunt u hier verder lezen.

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×